homepage 2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia

vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

 

 ZMENA KLÍMY 2019

 VÝZVY A RIEŠENIA

13. november 2019, Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2

14. – 15. november 2019, Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4 Bratislava

 

CIEĽ KONFERENCIE

Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Snahou organizátorov je vytvorenie priestoru na výmenu skúseností na medzinárodnej úrovni a diskusiu na tému globálnych megatrendov, výhľadových štúdií, predpovedí a scenárov ako aj  nástrojov na podporu ich tvorby vo väzbe na prípravu a implementáciu strategických dokumentov k problematike zmeny klímy so strednodobým a dlhodobým výhľadom.

Zámerom konferencie je prizvať do rokovacej sály zástupcov skupín spoločnosti, vrátane podnikateľského sektora, ktorých spolupráca a vzájomná informovanosť je nevyhnutná pre prijatie, koordináciu a manažment realizácie mitigačných i adaptačných opatrení.

Konferencia bude realizovaná prednáškovými blokmi, súvisiacimi panelovými diskusiami, zabezpečená bude posterová sekcia a tematická exkurzia.

 

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE
  • Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni
  • Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy
  • Podpora samospráv v realizácii opatrení
  • Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy
  • Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení
  • Dobré príklady a skúsenosti z praxe

 

ROKOVACÍ JAZYK

  • slovenčina/čeština
  • angličtina

Simultánne tlmočenie bude zabezpečené.

 

KONTAKTY

Ing. Dorota Hericová, Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Katarína Chabanová, Slovenská agentúra životného prostredia
Mgr. Zuzana Urbanová, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia

Email: climate-change@sazp.sk
Tel: +421 48 43 74 152, +421 48 43 74 294, +421 48 43 74 136
Web: http://climate-change.sazp.sk

Korešpondenčná adresa:
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
SLOVENSKO