Prezentácie

13 November 2019

 

14 November 2019

Zmena klímy – „Téma dňa“ na globálnej, národnej i lokálnej úrovni

Kroky k plneniu Parížskej dohody a Agendy 2030 – Cieľov udržateľného rozvoja – Zmierňovanie zmeny klímy

Kroky k plneniu Parížskej dohody a Agendy 2030 – Cieľov udržateľného rozvoja – Posilnenie odolnosti a zníženie zraniteľnosti na dopady zmeny klímy

 

15 November 2019

Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy – medzinárodné a národné súvislosti