homepage 2020

Slovenská agentúra životného prostredia
v spolupráci s
Ministerstvom životného prostredia SR
Výskumným ústavom vodného hospodárstva,
Vás pozýva na konferenciu s medzinárodnou účasťou organizovanou v rámci podujatí
pod záštitou predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine

Medzinárodná konferencia
OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV 20120

xx. – xx. apríl 2020, Bratislava

Zameranie konferencie:

Konferencia je zameraná na zvyšovanie povedomia a prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti ochrany a manažmentu vodných zdrojov.

Tematické zameranie a cieľ konferencie:

Konferencia je zameraná na zvyšovanie povedomia a prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti ochrany a manažmentu vodných zdrojov s dôrazom na zabezpečenie kvality zdrojov využiteľných ako zdroje pitnej vody. Cieľom konferencie je vytvorenie platformy na výmenu skúseností s prípravou plánovacích dokumentov, ich implementáciou,  finančným zabezpečením, realizáciou opatrení a hodnotením efektívnosti ich nastavenia. Dôležitou časťou konferencie je aj medzinárodná výmena skúseností a poznatkov v rámci širokého spektra domácich a zahraničných expertov z radov orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikateľských subjektov, odbornej verejnosti, neverejného sektora a akademickej obce. Zámerom konferencie je prizvať do rokovacej sály kľúčových hráčov, ktorých spolupráca a vzájomná informovanosť je nevyhnutná pre efektívny manažment vôd v rámci integrovaného manažmentu povodí a krajiny. Súčasťou konferencie bude panelová diskusia, posterová sekcia a prehliadka vybraných opatrení realizovaných za účelom dosiahnutia dobrého stavu vôd. Konferencia je realizovaná ako jedno zo sprievodných podujatí v rámci predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine.

Miesto konania: 

Bratislava