Pavel Zámyslický

Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D. vyštudoval silnoprúdovú elektrotechniku a energetiku na VUT v Brne a následne ekonomiku a riadenie energetiky na ČVUT v Prahe. V roku 2013 úspešne dokončil doktorský študijný program riadenie a ekonomika podniku. V diplomové i dizertačnej práci sa zaoberal väzbami medzi obchodovaním s emisiami skleníkových plynov a investíciami v energetike. V roku 2005 nastúpil na Ministerstvo životného prostredia ČR, kde od roku 2007 pôsobí vo funkcii riaditeľa odboru energetiky a ochrany klímy. Profesijne sa venuje predovšetkým európskej i domácej klimaticko-energetickej politike a jej nástrojom, a teda predovšetkým obchodovaniu s emisiami v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu. Je hlavným vyjednávačom ČR pre medzinárodné i európske agendy súvisiace s klimatickou politikou.

 

Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D. studied electrical engineering and power engineering at University of Technology in Brno, followed by economics and energy management at CTU in Prague. In 2013, he successfully completed his doctoral program in Business Management and Economics. In his diploma thesis and dissertation he dealt with the links between greenhouse gas emissions trading and energy investments. In 2005 he joined the Ministry of the Environment, where he has been the Director of the Energy and Climate Protection Department since 2007. His professional interests are European and national climate-energy policy and its instruments, primarily emissions trading in the EU ETS and under the Kyoto Protocol. He is the main negotiator of the Czech Republic for international and European agendas related to climate policy.