Antonio Soria

Antonio Soria je držiteľom titulu v odbore priemyselného inžinierstva (1985) a ekonómie (1998). Doktorát z energetiky získal v roku 1990 na Universidad Politécnica de Madrid. Po tom, ako pracoval v Centre výskumu CIEMAT na Ministerstve hospodárstva v Španielsku, nastúpil v roku 1990 do JRC v Ispre, kde niekoľko rokov pracoval na aplikovaných numerických metódach pre priemyselnú bezpečnosť v jadrovej oblasti. V roku 1994 nastúpil do Inštitútu pre perspektívne technologické štúdie JRC, kde pracoval v koordinácii s príslušnými útvarmi Európskej komisie na technicko-ekonomickom hodnotení energetického priemyslu, zmene klímy, environmentálnej ekonomike a záležitostiach súvisiacich s dopravou. Od roku 2010 je vedúcim odboru ekonomiky zmeny klímy, energetiky a dopravy v JRC, ktorý prispel k ekonomickým analýzam, hodnoteniu vplyvu politiky a štúdiu scenárov vedených DG CLIMA, DG ENER a DG MOVE. Je spoluautorom viac ako 45 článkov o ekonomike energetiky, uhlíkových emisiách a technicko-ekonomickom hodnotení energetických technológií a ďalších 20 článkov o numerických metódach v strojárstve a ich aplikáciách.

Antonio Soria holds degrees in Industrial Engineering (1985) and Economics (1998). He earned his PhD on Energy Engineering in 1990 in the Universidad Politécnica de Madrid. After having worked for the Spanish Ministry of Industry’s research centre CIEMAT, he joined the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) at Ispra in 1990, where he worked for some years on applied numerical methods for industrial safety in the nuclear field. He joined the JRC’s Institute for Prospective Technological Studies in 1994, where he has worked on techno-economic assessment of the energy industries, climate change, environmental economics and transport-related issues, in coordination with the corresponding European Commission services. From 2010 he is Head of Unit of Economics of Climate Change, Energy and Transport in the JRC, having contributed to economic analyses, policy impact assessments and scenario studies led by DG CLIMA, DG ENER and DG MOVE. He has co-authored more than 45 papers on energy economics, carbon emissions and techno-economics assessment of energy technologies, and some other 20 papers on numerical methods in engineering and their applications.