Matej Ovčiarka

V súčasnosti p. Ing. Matej Ovčiarka pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov na Ministerstve životného prostredia SR, ktoré predstavuje Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Svoje doterajšie skúseností získal aj vďaka predošlému pôsobeniu v environmentálnej oblasti na Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá v súčasnosti vystupuje ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP, kde zastával pozíciu riaditeľa sekcie fondov EÚ a neskôr generálneho riaditeľa SAŽP. V predchádzajúcich zamestnaniach pôsobil ako finančný riaditeľ v spoločnostiach súkromnej sféry. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte hospodárskej informatiky so zameraním na účtovníctvo a audítorstvo.

 

Currently Ing. Matej Ovčiarka works as the General Director of the Section of Environmental Programs and Projects at the Ministry of the Environment of the Slovak Republic, which is the Managing Authority for the Operational Program Environment Quality. He gained his previous experience also thanks to his previous work in the environmental field at the Slovak Environmental Agency, which currently acts as an Intermediate Body for the Operational programme Quality of Environment, where he held the position of Director of the EU Funds Section and later the General Director of the SEA. Previously, he worked as the Financial Director in private sector companies. He graduated the University of Economics in Bratislava at the Faculty of Economic Informatics with a specialization in accounting and auditing.