Katarína Forgáčová

Katarína Forgáčová pracuje na Ministerstve financií SR, sekcii medzinárodných vzťahov, kde je zodpovedná za spoluprácu s Medzinárodným menovým fondom a skupinou Svetovej banky. V rámci sekcie medzinárodných vzťahov MFSR sa venuje problematike klimatických zmien z ekonomického hľadiska v medzinárodnom kontexte.  Vyštudovala Fakultu medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Katarína Forgáčová works at the Ministry of Finance of the SR, International Relations Section, where she is responsible for cooperation with the International Monetary Fund and the World Bank Group.  Within the International Relations Section of the MFSR, she focuses on the issue of climate change from an economic perspective in international context. She graduated from the Faculty of International Relations at the University of Economics in Bratislava.