Petr Skalák

Petr Skalák vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, obor meteorológia a ochrana prostredia. Celú svoju profesnú dráhu pôsobí ako meteorológ a klimatológ, najskôr v Českom hydromeorologickom ústave, od roku 2011 v Ústave výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne. Pôsobí tiež ako prednášajúci na Prírodovednej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Profesne sa venuje regionálnemu klimatickému modelovaniu, validácii a bias korekcii klimatických modelov, ako aj príprave projekcií zmeny klímy založených na týchto modeloch.

Petr Skalák graduated from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, in meteorology and environment protection. All his career he has been working as a meteorologist and climatologist, formerly at the Czech Hydrometeorological Institute, later since 2011 at the Global Change Research Institute in Brno. He also works as a lecturer at the Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice. He devotes to regional climate modeling, validation and bias correction of climate models as well as a construction of climate change projections based on these models.