Ana Jakil-Holzer

Dr. Ana Jakil-Holzer is Head of Sector for Environment and 2030 Agenda for Sustainable Development at the Federal Chancellery of Austria. She holds a doctoral degree in political science, specializing in methodological and institutional requirements of government foresight. Prior to her current position, she worked as a Project Manager for Foresight and Transitions at the European Environment Agency and as Head of Unit for Environment, Climate and Transport at the Federal Chancellery of Austria. She also served as a researcher and team leader for foresight and policy analysis at the American Council for United Nations University, the Ecosocial Forum Europe, the Vienna University and the Global Options & Evolutionary Futures Consulting. In her current position, Jakil is a national contact point for government foresight, representing Austria in international bodies such as the OECD Government Foresight Network and the National Reference Centre for Forward-Looking Information and Scenarios of the European Environment Agency.

 

Ana Jakil-Holzer je vedúcou odboru životného prostredia a agendy trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 na Úrade spolkového kancelára Rakúska. Je držiteľka doktorského titulu z politológie so špecializáciou na metodologické a inštitucionálne požiadavky strategických výhľadov rakúskej vlády. Predtým pôsobila ako projektová manažérka v oblasti strategických výhľadových štúdií a prechodov v Európskej environmentálnej agentúre a ako vedúca oddelenia pre životné prostredie, klímu a dopravu na Úrade spolkového kancelára Rakúska. Pôsobila aj ako vedkyňa a vedúca tímu v oblasti strategických výhľadových štúdií a analýzy politík na Americkej rade pre univerzitu OSN, Ekosociálnom fóre Európa, Viedenskej univerzite a na „Global Options & Evolutionary Futures Consulting”.Vo svojej súčasnej pozícii je Ana Jakil-Holzer národným kontaktným miestom pre strategické výhľady rakúskej vlády, zastupuje Rakúsko v medzinárodných orgánoch, ako napríklad Sieť OECD pre strategický výhľad a Národné referenčné centrum pre výhľadové informácie a scenáre Európskej environmentálnej agentúry.