Kristína Mojzesová

Kristína Mojzesová pracuje na Inštitúte environmentálnej politiky MŽP. Venuje sa makroekonomickému modelovaniu so zohľadnením klimatických cieľov a energetických aspektov. Počas prípravy nízkouhlíkovej štúdie v spolupráci so Svetovou bankou viedla medzirezortnú pracovnú skupinu za slovenskú stranu. Okrem toho sa zaoberá znečistením ovzdušia a energetikou.

Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Doktorandské štúdium ukončila na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

Kristína Mojzesová works at the Institute of Environmental Policy of the Ministry of the Environment. She focuses on macroeconomic modeling taking into account climate targets and energy aspects. During the preparation of the low-carbon study in cooperation with the World Bank, she led an interdepartmental working group for the Slovak side. She also deals with air pollution and energetics.

She graduated from the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics. She graduated from the University of Economics in Bratislava.