Markus Leitner

Markus Leitner je špecialistom na adaptáciu na zmenu klímy od roku 2005. Jeho hlavné oblasti odbornosti zahŕňajú napríklad FP6 projekt CIRCLE (2006 – 2009, ako koordinátor 2008 – 2009) a FP7 projekt CIRCLE-2 (WP- Leader, 2010 – 2014) v oblasti vplyvov zmeny klímy, zraniteľnosti a adaptácie (CCIVA) v Európe. Od roku 2011 je špecialistom Európskeho tematického centra pre adaptáciu na zmenu klímy (ETC / CCA), podporoval DG Clima v rôznych projektoch a je členom pracovnej skupiny 6 pre adaptáciu. Pán Leitner bol zapojený do projektu ECRAN poskytovaním odborných znalostí,  na niekoľkých seminároch a stretnutiach prispel prezentáciami, účasťou v interaktívnych sekciách  a moderovaním pracovných skupín. Okrem toho sa v rokoch 2016 – 2018 v rôznych krajinách západného Balkánu a  v roku 2019 v Bulharsku podieľal na školeniach zameraných na budovanie kapacít a výmenu poznatkov o prispôsobení sa zmene klímy. V súčasnosti prispieva svojimi odbornými znalosťami v oblasti adaptácie k rôznym projektom na európskej úrovni, ako je napríklad Projekt PLACARD (2015 – 2020) v rámci programu EÚ Horizont 2020 ,  ako vedúci pracovnej skupiny a prispieva k rôznym úlohám ETC / CCA (napr. CCIVA hodnotenie, monitorovanie, vyhodnocovanie a podávanie správ, indikátory adaptácie a zdravia, aktualizácie informácií za krajiny). Spolupracuje s  rozsiahlou sieťou zainteresovaných strán v mnohých európskych krajinách od národnej po regionálnu úroveň, ako aj rôznych výskumných inštitúcií a výskumných organizácií. Má bohaté skúsenosti s komplexným  projektom v národnom a medzinárodnom rozmere, pokiaľ ide o interakciu zainteresovaných strán, rozvoj politiky, monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ. Markus má titul MSc z krajinného plánovania na Univerzite prírodných zdrojov a prírodných vied BOKU vo Viedni. Od roku 2012 pôsobí ako lektor na BOKU vo Viedni.

 

Markus Leitner is a specialist for climate change adaptation since 2005. His main fields of expertise range from project such as the FP6 project CIRCLE (2006-2009, as the coordinator 2008-2009) and FP7 project CIRCLE-2 (WP-Leader, 2010-2014) in the field of Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation (CCIVA) in Europe. He is a specialist within the European Topic Centre on Climate Change Adaptation (ETC/CCA) since 2011 and supported DG Clima in different projects and is a Member of the Working Group 6 on Adaptation. Mr. Leitner was involved in the ECRAN project providing expertise in several Workshops and Meetings with presentation, interactive sessions and moderation of working groups. Additional he delivered capacity building training and knowledge exchange on Climate Change Adaptation in different Western Balkan countries from 2016-2018 and Bulgaria in 2019. Currently he contributes with his adaptation expertise to diverse project on the European level, such as the EU Horizon 2020 Projekt PLACARD (2015-2020) as a WP-Leader and contributes to different ETC/CCA tasks (e.g. CCIV Assessments, Monitoring, Evaluation and Reporting, Adaptation Indicators and Health, Country updates). He has an extensive network of stakeholders in many European countries from national to sub-national level as well as diverse research institutions and research funders. He is well experienced in diverse project on the national and transnational scale in terms of stakeholder interaction, policy development, Monitoring, Evaluation and Reporting. Markus has a MSc in Landscape Planning from the BOKU University of Natural Ressources and Life Sciences, Vienna. Since 2012, he is lecturer at BOKU in Vienna.