Artur Runge-Metzger

Artur Runge-Metzger, riaditeľ, GR pre klímu, Európska komisia. Svoju súčasnú pozíciu zaujal v januári 2016. Zodpovedá za domáce a medzinárodné klimatické stratégie, riadenie a emisie z neobchodných sektorov vrátane budov, cestnú dopravu, využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctva, odpad, ako aj finančné nástroje na inováciu a modernizáciu v EÚ.

Pred dvanástimi rokmi viedol stratégiu v oblasti klímy a medzinárodné rokovania o klíme. Spolupracoval s Ad-hoc pracovnou skupinou, ktorá pripravovala Parížsku dohodu v rokoch 2013/14 a od roku 2010 do roku 2012 pôsobil ako podpredseda predsedníctva UNFCCC. Od roku 2010 je členom správnej rady a predsedníctva Európskej environmentálnej agentúry. Do Európskej komisie nastúpil v roku 1993 a pracoval na rozvoji, spolupráci a životnom prostredí v Bruseli, Harare a Sarajeve. Predtým, ako bol zamestnaný na Goettingenskej univerzite, vykonával terénny výskum hlavne v západnej Afrike. Je držiteľom doktorátu z poľnohospodárskej ekonómie.

 

Artur Runge-Metzger, Director, DG Climate Action, European Commission. He took up his current position in January 2016. His current responsibilities cover domestic and international climate strategies, governance and emissions from non-trading sectors including buildings, road transport, land use, land use change and forestry, waste, as well as financial instruments for innovation and modernisation in the EU. Before, he led for twelve years on climate strategy and international climate negotiations. He co-chaired the Ad-hoc Working Group preparing the Paris Agreement in 2013/14, and he served as Vice-President of the UNFCCC Bureau from 2010-2012. He serves on the Board and Bureau of the European Environment Agency since 2010. He joined the European Commission in 1993, and worked on development, cooperation and environment in Brussels, Harare, and Sarajevo. Before he was employed at the University of Goettingen, and conducted his field research mainly in West Africa. He holds a doctoral degree in agricultural economics.