Jozef Škultéty

Ing. Jozef Škultéty, CSc. v roku 1984 absolvoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT, študijný odbor Automatizované systémy riadenia a  titul kandidáta technických vied získal v roku 1990 vo vednom odbore Technická kybernetika. V roku 1994 ukončil postgraduálne vzdelávanie na Právnickej fakulte UK v odbore Štát a právo (so zameraním na medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy)

Na  Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky bol zamestnaný od roku 1990, od roku 1992 pracoval ako riaditeľ odboru medzinárodných  vzťahov so zodpovednosťou za globálnu koordináciu medzinárodných aktivít vrátane koordinácie prístupového  procesu SR do EÚ  v oblasti životného prostredia.

V rokoch 2001-2003 pracoval v Regionálnom environmentálnom centre ako Vedúci kancelárie Výkonného riaditeľa.

V rokoch 2003 – 2007 pôsobil ako konzultant pre  technické a environmentálne otázky pre spoločnosti Ingérop (Francúzsko) a Tebodin Slovakia. V roku 2007 nastúpil do spoločnosti Slovenské elektrárne, člena skupiny Enel, ako Senior špecialista pre  medzinárodný a národný regulačný a legislatívny rámec v oblasti energetiky a zmeny klímy.

V rokoch  2004 – 2016 spolupracoval so spoločnosťou Bureau Veritas Slovakia na certifikácii a auditingu podľa ISO 9001 a ISO 14001.

Od októbra 2016 je Riaditeľom odboru politiky klimatických zmien na Ministerstve životného prostredia SR. Zameriava na implementáciu Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), klimatické financovanie, adaptáciu na zmenu klímy s osobitným dôrazom na priemysel, energetiku a poisťovníctvo. Je národným kontaktom Slovenskej republiky pre UNFCCC.

 

Jozef Škultéty, graduated in 1984 in Electrotechnical Engineering, specialization Automatic Control systems, graduated PhD in 1990 in Technical Cybernetic, Slovak Technical University, Faculty of Electric Engineering, Bratislava. Slovakia. Post-graduated study in international law, certificate 1994, Comenius University, Juridical Faculty Bratislava, Slovakia.

He joined Ministry of Environment of the Slovak republic in 1990, since 1992 worked as Director of International Relations Department with responsibilities for the global coordination of the international activities, including management of the approximation process of the Slovak  Republic to the EU in the environment sector.

In 2001-2003 he worked in Regional Environmental Centre as  Head of Executive Director Office.

In 2004 – 2007 he worked as  Consultant for technical and environmental issues for companies Ingérop (France) and Tebodin Slovakia. In 2007 he joined Slovenske elektrarne, member of Enel Group as Senior specialist for international and national regulatory and legislative framework in energy sector and climate change issues.

In 2004 – 2016 he cooperated with Bureau Veritas Slovakia in certification and auditing according ISO 9001 and ISO 14001 standards.

Since October 2016 he holds a position of Director of Climate Change Policy Department in Ministry of Environment, Slovakia. He focuses on implementation of the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), climate finance, adaptation to negative impacts of climate change with special attention to the industry, energy, insurance sectors. He is National focal point of the Slovak republic for UNFCCC.