André Jol

André Jol pracuje v Európskej environmentálnej agentúre viac ako 23 rokov a úzko spolupracuje s členskými krajinami EEA. V súčasnosti je vedúcim skupiny EEA pre vplyvy zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptáciu. Dohliada na hodnotenia v tejto oblasti a na prepojenia na iné oblasti politiky, ako sú zmierňovanie zmeny klímy, znižovanie rizika katastrof, ochrana prírody a riadenie sladkovodného a morského prostredia. Je zodpovedný za Európsku platformu na prispôsobenie sa zmene klímy, ktorú riadi v úzkej spolupráci s Európskou komisiou. Pravidelne zastupuje EEA na medzinárodných stretnutiach a konferenciách vrátane delegácie EÚ pri UNFCCC. Je členom rady rôznych výskumných projektov financovaných EÚ.  Predtým bol vedúcim skupiny pre kvalitu ovzdušia, zmenu klímy a energiu. Pred vstupom do EEA získal viac ako 10-ročné skúsenosti v poradenskej činnosti v oblasti monitorovania a hodnotenia znečistenia ovzdušia pre vlády a priemysel. André Jol je držiteľom magisterského titulu v odbore chemického inžinierstva a vodného hospodárstva (Univerzita Twente, Holandsko).

 

André Jol has been working at the European Environment Agency for over 23 years and cooperates closely with the EEA member countries. He is currently EEA head of group on climate change impacts, vulnerability and adaptation. He oversees assessments in this area, and the links to other policy areas such as climate change mitigation, disaster risk reduction, nature protection and management of freshwater and marine environment. He is responsible for the European Climate Adaptation Platform, managed in close collaboration with the European Commission. He regularly represents EEA in international meetings and conferences, including the EU delegation to the UNFCCC. He is a member of Advisory Boards of various EU funded research projects. Earlier he has been head of group on air quality, climate change and energy. Before joining EEA he gained more than 10 years experience in consultancy work on air pollution monitoring and assessment for governments and industry. André Jol holds a Master of Science in chemical engineering and water management (University of Twente, the Netherlands).