Miroslav Havránek

Miroslav Havránek vyštudoval Karlovu univerzitu, odbor ochrana a tvorba životného prostredia na Prírodovedeckej fakulte. Počas svojej pracovnej kariéry pracoval ako výskumník a vedúci projektových tímov v Centre pre otázky životného prostredia Karlovej univerzity. Tu sa špecializoval na hodnotenie interakcií medzi ľudskou spoločnosťou a životným prostredím so zreteľom na zmenu klímy, odpady a energetiku. V posledných rokoch rozvíjal metódy a použitie strategického plánovania a foresightu v oblasti životného prostredia. Od roku 2018 je riaditeľom CENIA, českej informačnej agentúry životného prostredia.

 

Miroslav Havránek graduated from Charles University in environmental protection and creation at the Faculty of Science. During his career he worked as a researcher and project team leader at the Charles University Environmental Center. Here he specialized in assessing interactions between human society and the environment, with attention to climate change, waste and energy. In recent years, he has developed methods and applications of strategic planning and foresight in the environmental field. Since 2018 he has been a director of CENIA, Czech Environmental Information Agency.