Gabriela Fischerová

Gabriela Fischerová je generálnou riaditeľkou sekcie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Je zodpovedná za oblasti zmeny klímy a ochrany ovzdušia vrátane kvality ovzdušia. Nedávno počas predsedníctva SR v Rade EÚ viedla predsednícky tím za oblasť zmeny klímy.  Predtým ako začala znovu pracovať na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky pracovala ako konzultant v otázkach zmeny klímy a zastávala funkciu Regionálneho poradcu v rámci Rozvojového programu OSN a pracovala 12 rokov v odbore ochrany ovzdušia ministerstva, kde bola zodpovedná za plnenie medzinárodných záväzkov. Gabriela je vzdelaním chemický inžinier, vyštudovala  Fakultu chemickej technológie, ovzdušia a ochrany vôd.

Gabriela Fischerova is the Director General at the Ministry of the Environment of the Slovak Republic. She is responsible for climate change and air protection, including air quality. Recently, she was leading the climate change EU Presidency team. Before rejoining the ministry in 2014, she worked as a consultant on climate change issues, held post of the Regional Advisor at the United Nations Development Programme, and worked for 12 year at the air protection department of the ministry, with international commitments as her main responsibility. By education, Gabriela is chemical engineer completing studies at the Slovak Technical University, Faculty of Chemical Technology, Air and Water protection.