Radoslav Považan

Radoslav Považan je špecialistom na výhľadové informácie a scenáre v Slovenskej agentúre životného prostredia. Je členom Národného referenčného centra výhľadových informácií a služieb
v rámci Eionetu (NRC FLIS). Vyštudoval environmentálny manažment a učiteľstvo biológie a ekológie. V roku 2011 ukončil štúdium v odbore Manažment chránených území na Univerzite v Klagenfurte
v Rakúsku. V roku 2015 získal titul PhD. v odbore Synekológia. Má skúsenosti s hodnotením životného prostredia so zameraním na hodnotenie megatrendov a vytváranie scenárov. Spolu so svojimi kolegami z rôznych inštitúcií (Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, atď.) vypracovali Environmentálne scenáre 2020+ v SR zamerané na biodiverzitu a zmenu klímy. V súčasnosti koordinuje tím pripravujúci Výhľady pre prírodu Slovenska do roku 2050.

Radoslav Považan is a foresight specialist at Slovak Environment Agency. He is a member of National Reference Centre of Forward-Looking Information and Services within Eionet. He holds Master’s degrees in Environmental Ecology and Teaching (Biology – Ecology). In 2011, he graduated in the field of Management of protected areas at the University of Klagenfurt, Austria. In 2015, he earned PhD in the field of Synecology. He is experienced in assessment of the environment with a focus on global megatrends evaluation and scenario building. Together with his colleagues from various institutions (Ministry of Environment of the Slovak Republic, Slovak Academy of Sciences, Slovak Hydrometeorological Institute, etc.) they developed Environmental  scenarios  2020+  in  the  Slovak  Republic focused on biodiversity and climate change. Currently, he is coordinating a team for preparing of Nature Outlook for Slovakia until 2050.