Natália Šovkoplias

Natália Šovkopljas, projektová manažérka ÚMS a CITENERGO. Vyštudovala Fakultu biológie Kyjevskej štátnej Univerzity Tarasa Ševčenka  a získala titul Mgr.. Následné absolvovala Postgraduálne štúdium Plánovanie a manažment v životnom prostredí na Academii Istropolitana v Bratislave. Od roku 2008 pracuje ako projektový manažér na Únii miest Slovenska a od roku 2015 koordinuje činnosť Národnej Platformy  Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii, členka Monitorovacieho výboru pre OP Kvalita životného prostredia.
Natália Šovkopljas, project manager of The Union of Towns and Cities of Slovakia and CITENERGO. She graduated the Faculty of Biology at the Taras Shevchenko National University of Kyiv and she received a master´s degree. Subsequently, she completed her postgraduate studies Planning and management in the environment at the Academia Istropolitana in Bratislava. Since 2008 she has been working as a project manager in The Union of Towns and Cities of Slovakia and since 2015 she has coordinated the activities of the National Platform of the Covenant of Mayors for Climate and Energy, a member of the Monitoring Committee for the Operational programme Quality of Environment