Elena Višňar Malinovská

Elena Višnar Malinovská je v súčasnosti vedúcou oddelenia pre prispôsobenie sa zmene klímy na GR Európskej komisie pre klímu. V Európskej komisii si za 14 rokov už prešla rôznymi pozíciami. Ako referentka na generálnom sekretariáte Komisie sa zaoberala politikami v oblasti životného prostredia, energetiky, mobility a klímy (2005 – 2010, 2014 – 2016). V kabinete Komisára pre životné prostredie (2010 – 2014) bola zodpovedná za revíziu právnych predpisov v oblasti kvality ovzdušia a dohliadala nad dodržovaním právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Počas slovenského predsedníctva (2016) pôsobila ako jeho hovorkyňa. Vyštudovala právo na univerzitách Komenského a Thyrnaviens (JUDr.) na Slovensku a má diplomy z európskych štúdií (SciencePo v Paríži, College of Europe v Poľsku). Je nadšenou cyklistkou (víťazka súťaže VéloMai v Komisii v rokoch 2018 a 2019), bežkyňou, vychováva troch hokejistov a vedie skautský oddiel.

Elena Višnar Malinovská is currently a Head of the climate adaptation unit in DG Climate Action of the European Commission. She works for 14 years in the European Commission in different positions. As a policy officer in the Secretariat General, she dealt with environment, energy, mobility and climate policies (2005-2010, 2014-2016). In the Cabinet of Commissioner responsible for environment (2010-2014), she spearheaded the review of the air quality legislation as well as oversaw the infringements policy in the environment field. During the Slovak Presidency (2016), she acted as a spokesperson. She holds a law degree from the Comenius and Thyrnaviens universities (“JUDr.”)  in Slovakia and diplomas from European studies (SciencePo in Paris, College of Europe in Poland). An enthusiast cyclist (female winner of VéloMai competition in the Commission in 2018 and 2019), runner, mother of three hockey players and a scout leader.