Ed Dammers

PhD. Ed Dammers pracuje ako vedecký pracovník v PBL (Holandská agentúra pre posudzovanie životného prostredia) v Haagu. Ako metodický expert sa zúčastňuje rôznych prognostických projektov, poskytuje projektovú poradenskú činnosť, organizuje školenia a publikuje o problematike prognostických štúdií. Zúčastnil sa projektov ako The Future of the North Sea (Budúcnosť Severného mora, 2018), European Nature in the Plural (Európska príroda v množnom čísle, 2017) a Delta Scenarios for water management in the Netherlands (Delta Scenár pre vodné hospodárstvo v Holandsku, 2013). Je hlavným autorom dokumentov Vytváranie scenárov politiky životného prostredia, prírody a územného plánovania (2019) a Používanie scenárov politiky životného prostredia, prírody a územného plánovania (2019). Vo svojej práci sa zameriava na vývoj nových metód, na vykonávanie a využívanie prognostických štúdií, napr. vážne hry (tréningové alebo edukatívne), neformálne rozhovory odborníkov a uplatňovanie zmiešaných metód, napr. kombináciou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód.

 

PhD. Ed Dammers works as a senior researcher at PBL Netherlands Environmental Assessment Agency in The Hague. As a methodological expert, he participates in various foresight projects, advises many projects, organises trainings and publishes on conducting and using foresight studies. Ed participated in projects such as The Future of the North Sea (2018), European Nature in the Plural (2017), and Delta Scenarios for water management in the Netherlands (2013). He is lead author of the guidance documents Building Scenarios for Environmental, Nature and Spatial Planning Policy (2019)and Using Scenarios for Environmental, Nature and Spatial Planning Policy (2019). In his work, he is focussed on developing new methods for conducting and using foresight studies, e.g. serious gaming and a philosopher’s dialogue, and on applying mixed methods, e.g. combining qualitative and quantitative methods.