Ingrid Konrad

Ing. arch. Ingrid Konrad študovala architektúru a urbanizmus v Bratislave a neskôr vo Viedni. V rokoch 1991 a 2005 vyučovala na Fakulte Architektúry na Technickej univerzite vo Viedni, pričom sa zameriavala na prepojenie medzi architektúrou, verejným priestorom a krajinným plánovaním. V roku 1991 s vo Viedni otvorila vlastnú architektonickú kanceláriu a od roku 2006 aj v Bratislave. V tomto období popri početných publikáciách nakrútila aj dokumentárny film Brány do mesta o okrajových častiach Viedne a Bratislavy a o urbánnom priestore medzi nimi. Od roku 2011 je hlavnou architektkou Bratislavy.  S jej pôsobením prišli do Bratislavy kľúčové témy ako obytné prostredie a jeho kvalita z ohľadom na zdravie človeka, energetická hospodárnosť a tvorba a obnova obytného prostredia v meste s ohľadom na zmenu klímy. Ako hlavná architektka mesta Bratislava so svojím tímom iniciovala pristúpenie k iniciatíve Európskej Únie s názvom „EU Cities adapt“, zameranej na podporu miest pri príprave adaptačných stratégií. Následne za participácie odbornej verejnosti vypracoval Útvar hlavnej architektky Stratégiu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, čo umožnilo mestu pristúpiť a plniť si záväzky Dohovoru starostov a primátorov pre klímu Mayors Adapt, ktorého je mesto signatárom od roku 2014. Je odbornou garantkou Akčného plánu hlavného mesta SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy ako aj ďalších, najmä medzinárodných, projektov zameraných na realizáciu adaptačných a mitigačných opatrení (Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, RESIN, ARCH, EU GUGLE a EPOUrban).

Ing. arch. Ingrid Konrad studied architecture and urbanism in Bratislava and later also in Vienna. From 1991 to 2005 she taught at the Faculty of Architecture at the Technical University in Vienna, focusing on the link between architecture, public space and landscape planning. In 1991 she opened her own architectural office in Vienna and in 2006 also in Bratislava. In addition to numerous publications she also shot the documentary Gateways to the City about the outskirts of Vienna and Bratislava and the urban space between them. Since 2011 she has been the chief architect of Bratislava. New key topics such as residential environment and its quality in terms of human health, energy efficiency and the creation and restoration of residential environment in the city with regard to climate change came with her arrival to Bratislava city administration. As the chief architect of the City of Bratislava, her team and she participated in the  “EU Cities adapt” project, an EU initiative aimed at supporting cities in the preparation of adaptation strategies. Subsequently, with the participation of the professional public, the Chief Architect’s Department developed the Strategy for Adaptation to the Adverse Consequences of Climate Change, which allowed the city to accede and fulfill the Mayors Adapt and Covenant of Mayors’ convention.  She is the guarantor or the Action plan for adaptation to climate change in Bratislava as well as other, especially international, projects aimed at implementing adaptation and mitigation measures (Bratislava is preparing for climate change, RESIN, ARCH, EU GUGLE and EPOUrban).