Richard Filčák

Richard Filčák je vedúci Prognostického ústavu CSPS a vedecký pracovník v Slovenskej akadémii vied. Má rozsiahle skúsenosti ako vedecký pracovník ako aj koordinátor rozvojových a sociálnych projektov; pracuje na Slovensku, v strednej Európe, na západnom Balkáne, v Turecku, na Ukrajine a v Gruzínsku. Vo všeobecnosti sa jeho pracovné a výskumné záujmy zameriavajú na rozvoj environmentálnej a sociálnej politiky a trendy v krajinách strednej a východnej Európy v procese transformácie – s osobitným dôrazom na politiku hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ vo vzťahu k priemyselnému rozvoju a environmentálnym trendom. Medzi jeho hlavné výskumné záujmy patrí chudoba/ environmentálna spravodlivosť a prístup k zdrojom (napr. energia, voda, bezpečné životné prostredie), klimatické zmeny a dôsledky na hospodárske a sociálne politiky. Bol vedúcim tímu/ členom tímu v niekoľkých prognostických štúdiách vrátane mega trendov a dôsledkov pre Slovensko alebo v oblasti zmeny klímy a sociálno-ekonomických scenárov 2020+. Je autorom mnohých kníh, odborných článkov a výskumných správ a pracoval ako konzultant a expert pre slovenskú vládu, Európsku komisiu, Rozvojový program OSN, UNEP, Svetovú banku a mimovládne organizácie.

Richard Filčák is Head of the Institute and Senior Researcher at the Slovak Academy of Sciences/CSPS-Institute for Forecasting. He has extensive experience as a researcher, as well as development and social projects coordinator; working in Slovakia, Central Europe, West Balkan, Turkey, Ukraine and Georgia. In general, his work and research interests are focused on environmental and social policy development and trends in the transitional countries of Central and Eastern Europe – with particular attention to the EU economic and social cohesion policies vis-à-vis industrial development and the environmental trends. Principal research interests involve poverty/environmental justice, and access to resources (e.g., energy, water, safe environment), climate change and implications for economic and social policies. He was team leader/team member in several forecasting studies, including Megatrends and Implications for Slovakia, or climate change and socio-economic scenarios 2020+. He is author of numerous books, professional peer-reviews articles and research reports and has worked as consultant and expert for the Slovak government, European Commission, United Nations Development Programme, UNEP, World Bank, and NGOs.