ZMAZspoločenská večeraexkurziazborník
14. 11. 201915. 11. 2019
kontinentálnavegetariánskabezlepková
13. 11. 201914. 11. 2019
ánonie
* Údaj je povinný

Ana Jakil-Holzer

Dr. Ana Jakil-Holzer is Head of Sector for Environment and 2030 Agenda for Sustainable Development at the Federal Chancellery of Austria. She holds a doctoral degree in political science, specializing in methodological and institutional requirements of government foresight. Prior to her current position, she worked as a Project Manager for Foresight and Transitions at the European Environment Agency and as Head of Unit for Environment, Climate and Transport at the Federal Chancellery of Austria. She also served as a researcher and team leader for foresight and policy analysis at the American Council for United Nations University, the Ecosocial Forum Europe, the Vienna University and the Global Options & Evolutionary Futures Consulting. In her current position, Jakil is a national contact point for government foresight, representing Austria in international bodies such as the OECD Government Foresight Network and the National Reference Centre for Forward-Looking Information and Scenarios of the European Environment Agency.

 

Ana Jakil-Holzer je vedúcou odboru životného prostredia a agendy trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 na Úrade spolkového kancelára Rakúska. Je držiteľka doktorského titulu z politológie so špecializáciou na metodologické a inštitucionálne požiadavky strategických výhľadov rakúskej vlády. Predtým pôsobila ako projektová manažérka v oblasti strategických výhľadových štúdií a prechodov v Európskej environmentálnej agentúre a ako vedúca oddelenia pre životné prostredie, klímu a dopravu na Úrade spolkového kancelára Rakúska. Pôsobila aj ako vedkyňa a vedúca tímu v oblasti strategických výhľadových štúdií a analýzy politík na Americkej rade pre univerzitu OSN, Ekosociálnom fóre Európa, Viedenskej univerzite a na „Global Options & Evolutionary Futures Consulting”.Vo svojej súčasnej pozícii je Ana Jakil-Holzer národným kontaktným miestom pre strategické výhľady rakúskej vlády, zastupuje Rakúsko v medzinárodných orgánoch, ako napríklad Sieť OECD pre strategický výhľad a Národné referenčné centrum pre výhľadové informácie a scenáre Európskej environmentálnej agentúry.

Petr Skalák

Petr Skalák vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, obor meteorológia a ochrana prostredia. Celú svoju profesnú dráhu pôsobí ako meteorológ a klimatológ, najskôr v Českom hydromeorologickom ústave, od roku 2011 v Ústave výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne. Pôsobí tiež ako prednášajúci na Prírodovednej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Profesne sa venuje regionálnemu klimatickému modelovaniu, validácii a bias korekcii klimatických modelov, ako aj príprave projekcií zmeny klímy založených na týchto modeloch.

Petr Skalák graduated from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, in meteorology and environment protection. All his career he has been working as a meteorologist and climatologist, formerly at the Czech Hydrometeorological Institute, later since 2011 at the Global Change Research Institute in Brno. He also works as a lecturer at the Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice. He devotes to regional climate modeling, validation and bias correction of climate models as well as a construction of climate change projections based on these models.

Katarína Forgáčová

Katarína Forgáčová pracuje na Ministerstve financií SR, sekcii medzinárodných vzťahov, kde je zodpovedná za spoluprácu s Medzinárodným menovým fondom a skupinou Svetovej banky. V rámci sekcie medzinárodných vzťahov MFSR sa venuje problematike klimatických zmien z ekonomického hľadiska v medzinárodnom kontexte.  Vyštudovala Fakultu medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Katarína Forgáčová works at the Ministry of Finance of the SR, International Relations Section, where she is responsible for cooperation with the International Monetary Fund and the World Bank Group.  Within the International Relations Section of the MFSR, she focuses on the issue of climate change from an economic perspective in international context. She graduated from the Faculty of International Relations at the University of Economics in Bratislava.

Antonio Soria

Antonio Soria je držiteľom titulu v odbore priemyselného inžinierstva (1985) a ekonómie (1998). Doktorát z energetiky získal v roku 1990 na Universidad Politécnica de Madrid. Po tom, ako pracoval v Centre výskumu CIEMAT na Ministerstve hospodárstva v Španielsku, nastúpil v roku 1990 do JRC v Ispre, kde niekoľko rokov pracoval na aplikovaných numerických metódach pre priemyselnú bezpečnosť v jadrovej oblasti. V roku 1994 nastúpil do Inštitútu pre perspektívne technologické štúdie JRC, kde pracoval v koordinácii s príslušnými útvarmi Európskej komisie na technicko-ekonomickom hodnotení energetického priemyslu, zmene klímy, environmentálnej ekonomike a záležitostiach súvisiacich s dopravou. Od roku 2010 je vedúcim odboru ekonomiky zmeny klímy, energetiky a dopravy v JRC, ktorý prispel k ekonomickým analýzam, hodnoteniu vplyvu politiky a štúdiu scenárov vedených DG CLIMA, DG ENER a DG MOVE. Je spoluautorom viac ako 45 článkov o ekonomike energetiky, uhlíkových emisiách a technicko-ekonomickom hodnotení energetických technológií a ďalších 20 článkov o numerických metódach v strojárstve a ich aplikáciách.

Antonio Soria holds degrees in Industrial Engineering (1985) and Economics (1998). He earned his PhD on Energy Engineering in 1990 in the Universidad Politécnica de Madrid. After having worked for the Spanish Ministry of Industry’s research centre CIEMAT, he joined the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) at Ispra in 1990, where he worked for some years on applied numerical methods for industrial safety in the nuclear field. He joined the JRC’s Institute for Prospective Technological Studies in 1994, where he has worked on techno-economic assessment of the energy industries, climate change, environmental economics and transport-related issues, in coordination with the corresponding European Commission services. From 2010 he is Head of Unit of Economics of Climate Change, Energy and Transport in the JRC, having contributed to economic analyses, policy impact assessments and scenario studies led by DG CLIMA, DG ENER and DG MOVE. He has co-authored more than 45 papers on energy economics, carbon emissions and techno-economics assessment of energy technologies, and some other 20 papers on numerical methods in engineering and their applications.

 

Matej Ovčiarka

V súčasnosti p. Ing. Matej Ovčiarka pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov na Ministerstve životného prostredia SR, ktoré predstavuje Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Svoje doterajšie skúseností získal aj vďaka predošlému pôsobeniu v environmentálnej oblasti na Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá v súčasnosti vystupuje ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP, kde zastával pozíciu riaditeľa sekcie fondov EÚ a neskôr generálneho riaditeľa SAŽP. V predchádzajúcich zamestnaniach pôsobil ako finančný riaditeľ v spoločnostiach súkromnej sféry. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte hospodárskej informatiky so zameraním na účtovníctvo a audítorstvo.

 

Currently Ing. Matej Ovčiarka works as the General Director of the Section of Environmental Programs and Projects at the Ministry of the Environment of the Slovak Republic, which is the Managing Authority for the Operational Program Environment Quality. He gained his previous experience also thanks to his previous work in the environmental field at the Slovak Environmental Agency, which currently acts as an Intermediate Body for the Operational programme Quality of Environment, where he held the position of Director of the EU Funds Section and later the General Director of the SEA. Previously, he worked as the Financial Director in private sector companies. He graduated the University of Economics in Bratislava at the Faculty of Economic Informatics with a specialization in accounting and auditing.

Andrej Kovarik

Mgr. Andrej Kovarik vyštudoval odbor Ochrana a využívanie krajiny na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského a neskôr pôsobil v rôznych environmentálnych mimovládnych organizáciách v Bratislave ako Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, SOS Birdlife a Bratislavské ochranárske združenie BROZ, kde sa zameriaval na prácu s verejnosťou. Pôsobil taktiež v Slovenskom hydrometeorologickom ústave ako špecialista pre životné prostredie. Neskôr pôsobil dlhší čas aj v Štátnej ochrane prírody na Správe CHKO Dunajské Luhy.  Od roku 2019 je splnomocnencom primátora Bratislavy pre oblasť životného prostredia.

 

Mgr. Andrej Kovarik graduated from the Department of Landscape Protection and Use at the Faculty of Science, Comenius University. After university, he worked for various environmental NGOs in Bratislava such as the Institute of Applied Ecology Daphne, SOS Birdlife and the Bratislava Conservation Association BROZ, where he focused on environmental awareness. He also worked at Slovak Hydrometeorological Institute as an environmental specialist. Later on he worked at in the State Nature Conservation Administration of the Dunajske luhy Protected Landscape Area (Danube riparian forests). Since 2019 he is the Plenipotentiary of the Mayor of Bratislava for the environment.

Richard Filčák

Richard Filčák je vedúci Prognostického ústavu CSPS a vedecký pracovník v Slovenskej akadémii vied. Má rozsiahle skúsenosti ako vedecký pracovník ako aj koordinátor rozvojových a sociálnych projektov; pracuje na Slovensku, v strednej Európe, na západnom Balkáne, v Turecku, na Ukrajine a v Gruzínsku. Vo všeobecnosti sa jeho pracovné a výskumné záujmy zameriavajú na rozvoj environmentálnej a sociálnej politiky a trendy v krajinách strednej a východnej Európy v procese transformácie – s osobitným dôrazom na politiku hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ vo vzťahu k priemyselnému rozvoju a environmentálnym trendom. Medzi jeho hlavné výskumné záujmy patrí chudoba/ environmentálna spravodlivosť a prístup k zdrojom (napr. energia, voda, bezpečné životné prostredie), klimatické zmeny a dôsledky na hospodárske a sociálne politiky. Bol vedúcim tímu/ členom tímu v niekoľkých prognostických štúdiách vrátane mega trendov a dôsledkov pre Slovensko alebo v oblasti zmeny klímy a sociálno-ekonomických scenárov 2020+. Je autorom mnohých kníh, odborných článkov a výskumných správ a pracoval ako konzultant a expert pre slovenskú vládu, Európsku komisiu, Rozvojový program OSN, UNEP, Svetovú banku a mimovládne organizácie.

Richard Filčák is Head of the Institute and Senior Researcher at the Slovak Academy of Sciences/CSPS-Institute for Forecasting. He has extensive experience as a researcher, as well as development and social projects coordinator; working in Slovakia, Central Europe, West Balkan, Turkey, Ukraine and Georgia. In general, his work and research interests are focused on environmental and social policy development and trends in the transitional countries of Central and Eastern Europe – with particular attention to the EU economic and social cohesion policies vis-à-vis industrial development and the environmental trends. Principal research interests involve poverty/environmental justice, and access to resources (e.g., energy, water, safe environment), climate change and implications for economic and social policies. He was team leader/team member in several forecasting studies, including Megatrends and Implications for Slovakia, or climate change and socio-economic scenarios 2020+. He is author of numerous books, professional peer-reviews articles and research reports and has worked as consultant and expert for the Slovak government, European Commission, United Nations Development Programme, UNEP, World Bank, and NGOs.

Ingrid Konrad

Ing. arch. Ingrid Konrad študovala architektúru a urbanizmus v Bratislave a neskôr vo Viedni. V rokoch 1991 a 2005 vyučovala na Fakulte Architektúry na Technickej univerzite vo Viedni, pričom sa zameriavala na prepojenie medzi architektúrou, verejným priestorom a krajinným plánovaním. V roku 1991 s vo Viedni otvorila vlastnú architektonickú kanceláriu a od roku 2006 aj v Bratislave. V tomto období popri početných publikáciách nakrútila aj dokumentárny film Brány do mesta o okrajových častiach Viedne a Bratislavy a o urbánnom priestore medzi nimi. Od roku 2011 je hlavnou architektkou Bratislavy.  S jej pôsobením prišli do Bratislavy kľúčové témy ako obytné prostredie a jeho kvalita z ohľadom na zdravie človeka, energetická hospodárnosť a tvorba a obnova obytného prostredia v meste s ohľadom na zmenu klímy. Ako hlavná architektka mesta Bratislava so svojím tímom iniciovala pristúpenie k iniciatíve Európskej Únie s názvom „EU Cities adapt“, zameranej na podporu miest pri príprave adaptačných stratégií. Následne za participácie odbornej verejnosti vypracoval Útvar hlavnej architektky Stratégiu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, čo umožnilo mestu pristúpiť a plniť si záväzky Dohovoru starostov a primátorov pre klímu Mayors Adapt, ktorého je mesto signatárom od roku 2014. Je odbornou garantkou Akčného plánu hlavného mesta SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy ako aj ďalších, najmä medzinárodných, projektov zameraných na realizáciu adaptačných a mitigačných opatrení (Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, RESIN, ARCH, EU GUGLE a EPOUrban).

Ing. arch. Ingrid Konrad studied architecture and urbanism in Bratislava and later also in Vienna. From 1991 to 2005 she taught at the Faculty of Architecture at the Technical University in Vienna, focusing on the link between architecture, public space and landscape planning. In 1991 she opened her own architectural office in Vienna and in 2006 also in Bratislava. In addition to numerous publications she also shot the documentary Gateways to the City about the outskirts of Vienna and Bratislava and the urban space between them. Since 2011 she has been the chief architect of Bratislava. New key topics such as residential environment and its quality in terms of human health, energy efficiency and the creation and restoration of residential environment in the city with regard to climate change came with her arrival to Bratislava city administration. As the chief architect of the City of Bratislava, her team and she participated in the  “EU Cities adapt” project, an EU initiative aimed at supporting cities in the preparation of adaptation strategies. Subsequently, with the participation of the professional public, the Chief Architect’s Department developed the Strategy for Adaptation to the Adverse Consequences of Climate Change, which allowed the city to accede and fulfill the Mayors Adapt and Covenant of Mayors’ convention.  She is the guarantor or the Action plan for adaptation to climate change in Bratislava as well as other, especially international, projects aimed at implementing adaptation and mitigation measures (Bratislava is preparing for climate change, RESIN, ARCH, EU GUGLE and EPOUrban).