Ed Dammers

PhD. Ed Dammers pracuje ako vedecký pracovník v PBL (Holandská agentúra pre posudzovanie životného prostredia) v Haagu. Ako metodický expert sa zúčastňuje rôznych prognostických projektov, poskytuje projektovú poradenskú činnosť, organizuje školenia a publikuje o problematike prognostických štúdií. Zúčastnil sa projektov ako The Future of the North Sea (Budúcnosť Severného mora, 2018), European Nature in the Plural (Európska príroda v množnom čísle, 2017) a Delta Scenarios for water management in the Netherlands (Delta Scenár pre vodné hospodárstvo v Holandsku, 2013). Je hlavným autorom dokumentov Vytváranie scenárov politiky životného prostredia, prírody a územného plánovania (2019) a Používanie scenárov politiky životného prostredia, prírody a územného plánovania (2019). Vo svojej práci sa zameriava na vývoj nových metód, na vykonávanie a využívanie prognostických štúdií, napr. vážne hry (tréningové alebo edukatívne), neformálne rozhovory odborníkov a uplatňovanie zmiešaných metód, napr. kombináciou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód.

 

PhD. Ed Dammers works as a senior researcher at PBL Netherlands Environmental Assessment Agency in The Hague. As a methodological expert, he participates in various foresight projects, advises many projects, organises trainings and publishes on conducting and using foresight studies. Ed participated in projects such as The Future of the North Sea (2018), European Nature in the Plural (2017), and Delta Scenarios for water management in the Netherlands (2013). He is lead author of the guidance documents Building Scenarios for Environmental, Nature and Spatial Planning Policy (2019)and Using Scenarios for Environmental, Nature and Spatial Planning Policy (2019). In his work, he is focussed on developing new methods for conducting and using foresight studies, e.g. serious gaming and a philosopher’s dialogue, and on applying mixed methods, e.g. combining qualitative and quantitative methods.

Tereza Kochová

Tereza Kochová vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geografie a geoekologie. Pracuje v CENIA, české informační agentuře životního prostředí, kde je zodpovědná za přípravu a tvorbu komplexních analytických podkladů pro hodnocení životního prostředí a hodnocení zranitelnosti vůči změně klimatu, a to včetně mezinárodního kontextu.

Tereza Kochová graduated from the Faculty of Science, Charles University in Prague, in geography and geoecology. She works at CENIA, Czech Environmental Information Agency, where she is responsible for the preparation and development of comprehensive analytical outputs for environmental assessment and assessment of vulnerability to climate change impacts both in national and in international context.

Milan Chrenko

Milan Chrenko vyštudoval environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a environmentálny manažment na univerzite v Lunde vo Švédsku. V súčasnosti je generálnym riaditeľom sekcie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky zodpovedný za oblasť environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov. Má dlhoročné pracovné skúsenosti z Európskej environmentálnej agentúry v Kodani, v minulosti pracoval aj pre Rozvojový program OSN a Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu. Špecializuje sa tiež na problematiku globálnych megatrendov a tvorbu scenárov v životnom prostredí.

 

Milan Chrenko studied environmental planning and landscape ecology at Comenius University in Bratislava and environmental management and policy at Lund University in Sweden. He is currently General Director of the Directorate at the Ministry of the Environment of the Slovak Republic with responsibility for environmental policy, EU affairs and international relations. He has many years of working experience at the European Environment Agency in Copenhagen, and worked for the United Nations Development Programme and the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. He also specializes in global megatrends and scenario building in the environment.

Elena Višňar Malinovská

Elena Višnar Malinovská je v súčasnosti vedúcou oddelenia pre prispôsobenie sa zmene klímy na GR Európskej komisie pre klímu. V Európskej komisii si za 14 rokov už prešla rôznymi pozíciami. Ako referentka na generálnom sekretariáte Komisie sa zaoberala politikami v oblasti životného prostredia, energetiky, mobility a klímy (2005 – 2010, 2014 – 2016). V kabinete Komisára pre životné prostredie (2010 – 2014) bola zodpovedná za revíziu právnych predpisov v oblasti kvality ovzdušia a dohliadala nad dodržovaním právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Počas slovenského predsedníctva (2016) pôsobila ako jeho hovorkyňa. Vyštudovala právo na univerzitách Komenského a Thyrnaviens (JUDr.) na Slovensku a má diplomy z európskych štúdií (SciencePo v Paríži, College of Europe v Poľsku). Je nadšenou cyklistkou (víťazka súťaže VéloMai v Komisii v rokoch 2018 a 2019), bežkyňou, vychováva troch hokejistov a vedie skautský oddiel.

Elena Višnar Malinovská is currently a Head of the climate adaptation unit in DG Climate Action of the European Commission. She works for 14 years in the European Commission in different positions. As a policy officer in the Secretariat General, she dealt with environment, energy, mobility and climate policies (2005-2010, 2014-2016). In the Cabinet of Commissioner responsible for environment (2010-2014), she spearheaded the review of the air quality legislation as well as oversaw the infringements policy in the environment field. During the Slovak Presidency (2016), she acted as a spokesperson. She holds a law degree from the Comenius and Thyrnaviens universities (“JUDr.”)  in Slovakia and diplomas from European studies (SciencePo in Paris, College of Europe in Poland). An enthusiast cyclist (female winner of VéloMai competition in the Commission in 2018 and 2019), runner, mother of three hockey players and a scout leader.

Natália Šovkoplias

Natália Šovkopljas, projektová manažérka ÚMS a CITENERGO. Vyštudovala Fakultu biológie Kyjevskej štátnej Univerzity Tarasa Ševčenka  a získala titul Mgr.. Následné absolvovala Postgraduálne štúdium Plánovanie a manažment v životnom prostredí na Academii Istropolitana v Bratislave. Od roku 2008 pracuje ako projektový manažér na Únii miest Slovenska a od roku 2015 koordinuje činnosť Národnej Platformy  Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii, členka Monitorovacieho výboru pre OP Kvalita životného prostredia.
Natália Šovkopljas, project manager of The Union of Towns and Cities of Slovakia and CITENERGO. She graduated the Faculty of Biology at the Taras Shevchenko National University of Kyiv and she received a master´s degree. Subsequently, she completed her postgraduate studies Planning and management in the environment at the Academia Istropolitana in Bratislava. Since 2008 she has been working as a project manager in The Union of Towns and Cities of Slovakia and since 2015 she has coordinated the activities of the National Platform of the Covenant of Mayors for Climate and Energy, a member of the Monitoring Committee for the Operational programme Quality of Environment

Táňa Kratochvílová

Táňa Kratochvílová je prvou námestníčkou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy zastrešuje oblasti dopravy a životného prostredia. Pani Kratochvílová v minulosti pôsobila ako dopravná inžinierka na rôznych úrovniach bratislavskej samosprávy. Odborne spolupracovala aj v občianskom združení Triblavina, ktoré sleduje zámer rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina a v občianskom združení Za našu vodu, ktoré sa venuje problematike ochrany zdrojov pitnej vody.

 

Táňa Kratochvílová is the first deputy mayor of the City of Bratislava and covers the areas of transport and the environment. In the past, Mrs. Kratochvílová worked as a transport engineer at various levels of the Bratislava self-government. Also she has professionally cooperated in the civic association Triblavina, which pursues the intention of extending the D1 motorway in the section Bratislava – Triblavina and in the civic association For Our Water, which focuses on the protection of drinking water resources.

Gabriela Fischerová

Gabriela Fischerová je generálnou riaditeľkou sekcie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Je zodpovedná za oblasti zmeny klímy a ochrany ovzdušia vrátane kvality ovzdušia. Nedávno počas predsedníctva SR v Rade EÚ viedla predsednícky tím za oblasť zmeny klímy.  Predtým ako začala znovu pracovať na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky pracovala ako konzultant v otázkach zmeny klímy a zastávala funkciu Regionálneho poradcu v rámci Rozvojového programu OSN a pracovala 12 rokov v odbore ochrany ovzdušia ministerstva, kde bola zodpovedná za plnenie medzinárodných záväzkov. Gabriela je vzdelaním chemický inžinier, vyštudovala  Fakultu chemickej technológie, ovzdušia a ochrany vôd.

Gabriela Fischerova is the Director General at the Ministry of the Environment of the Slovak Republic. She is responsible for climate change and air protection, including air quality. Recently, she was leading the climate change EU Presidency team. Before rejoining the ministry in 2014, she worked as a consultant on climate change issues, held post of the Regional Advisor at the United Nations Development Programme, and worked for 12 year at the air protection department of the ministry, with international commitments as her main responsibility. By education, Gabriela is chemical engineer completing studies at the Slovak Technical University, Faculty of Chemical Technology, Air and Water protection.

Radoslav Považan

Radoslav Považan je špecialistom na výhľadové informácie a scenáre v Slovenskej agentúre životného prostredia. Je členom Národného referenčného centra výhľadových informácií a služieb
v rámci Eionetu (NRC FLIS). Vyštudoval environmentálny manažment a učiteľstvo biológie a ekológie. V roku 2011 ukončil štúdium v odbore Manažment chránených území na Univerzite v Klagenfurte
v Rakúsku. V roku 2015 získal titul PhD. v odbore Synekológia. Má skúsenosti s hodnotením životného prostredia so zameraním na hodnotenie megatrendov a vytváranie scenárov. Spolu so svojimi kolegami z rôznych inštitúcií (Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, atď.) vypracovali Environmentálne scenáre 2020+ v SR zamerané na biodiverzitu a zmenu klímy. V súčasnosti koordinuje tím pripravujúci Výhľady pre prírodu Slovenska do roku 2050.

Radoslav Považan is a foresight specialist at Slovak Environment Agency. He is a member of National Reference Centre of Forward-Looking Information and Services within Eionet. He holds Master’s degrees in Environmental Ecology and Teaching (Biology – Ecology). In 2011, he graduated in the field of Management of protected areas at the University of Klagenfurt, Austria. In 2015, he earned PhD in the field of Synecology. He is experienced in assessment of the environment with a focus on global megatrends evaluation and scenario building. Together with his colleagues from various institutions (Ministry of Environment of the Slovak Republic, Slovak Academy of Sciences, Slovak Hydrometeorological Institute, etc.) they developed Environmental  scenarios  2020+  in  the  Slovak  Republic focused on biodiversity and climate change. Currently, he is coordinating a team for preparing of Nature Outlook for Slovakia until 2050.

Miroslav Havránek

Miroslav Havránek vyštudoval Karlovu univerzitu, odbor ochrana a tvorba životného prostredia na Prírodovedeckej fakulte. Počas svojej pracovnej kariéry pracoval ako výskumník a vedúci projektových tímov v Centre pre otázky životného prostredia Karlovej univerzity. Tu sa špecializoval na hodnotenie interakcií medzi ľudskou spoločnosťou a životným prostredím so zreteľom na zmenu klímy, odpady a energetiku. V posledných rokoch rozvíjal metódy a použitie strategického plánovania a foresightu v oblasti životného prostredia. Od roku 2018 je riaditeľom CENIA, českej informačnej agentúry životného prostredia.

 

Miroslav Havránek graduated from Charles University in environmental protection and creation at the Faculty of Science. During his career he worked as a researcher and project team leader at the Charles University Environmental Center. Here he specialized in assessing interactions between human society and the environment, with attention to climate change, waste and energy. In recent years, he has developed methods and applications of strategic planning and foresight in the environmental field. Since 2018 he has been a director of CENIA, Czech Environmental Information Agency.

André Jol

André Jol pracuje v Európskej environmentálnej agentúre viac ako 23 rokov a úzko spolupracuje s členskými krajinami EEA. V súčasnosti je vedúcim skupiny EEA pre vplyvy zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptáciu. Dohliada na hodnotenia v tejto oblasti a na prepojenia na iné oblasti politiky, ako sú zmierňovanie zmeny klímy, znižovanie rizika katastrof, ochrana prírody a riadenie sladkovodného a morského prostredia. Je zodpovedný za Európsku platformu na prispôsobenie sa zmene klímy, ktorú riadi v úzkej spolupráci s Európskou komisiou. Pravidelne zastupuje EEA na medzinárodných stretnutiach a konferenciách vrátane delegácie EÚ pri UNFCCC. Je členom rady rôznych výskumných projektov financovaných EÚ.  Predtým bol vedúcim skupiny pre kvalitu ovzdušia, zmenu klímy a energiu. Pred vstupom do EEA získal viac ako 10-ročné skúsenosti v poradenskej činnosti v oblasti monitorovania a hodnotenia znečistenia ovzdušia pre vlády a priemysel. André Jol je držiteľom magisterského titulu v odbore chemického inžinierstva a vodného hospodárstva (Univerzita Twente, Holandsko).

 

André Jol has been working at the European Environment Agency for over 23 years and cooperates closely with the EEA member countries. He is currently EEA head of group on climate change impacts, vulnerability and adaptation. He oversees assessments in this area, and the links to other policy areas such as climate change mitigation, disaster risk reduction, nature protection and management of freshwater and marine environment. He is responsible for the European Climate Adaptation Platform, managed in close collaboration with the European Commission. He regularly represents EEA in international meetings and conferences, including the EU delegation to the UNFCCC. He is a member of Advisory Boards of various EU funded research projects. Earlier he has been head of group on air quality, climate change and energy. Before joining EEA he gained more than 10 years experience in consultancy work on air pollution monitoring and assessment for governments and industry. André Jol holds a Master of Science in chemical engineering and water management (University of Twente, the Netherlands).